Zakup

Nieruchomość trafia w ręce inwestora, który nabywa ją za ustaloną przez strony cenę. Po uprzednim zbadaniu stanu prawnego danej nieruchomości, dochodzi do zakupu jedynie od właścicieli wpisanych do ksiąg wieczystych (gdy nabycie następuje od osób wpisanych do działu II księgi wieczystej, inwestor podlega ochronie prawnej co do faktu nabycia). Jeżeli badana nieruchomość jawi się jako atrakcyjna pod względem ceny, lokalizacji czy stanu technicznego, a jej stan prawny jest skomplikowany i może budzić w przyszłości kontrowersje, np. kamienica była dopiero odzyskiwana, istniał konflikt między współwłaścicielami, hipotekami w KW lub procesy spadkowe, nigdy nie finalizuje się takiej transakcji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabezpieczenie budynku

Po zakupie należy budynek zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem pochodzącym zarówno od czynników wewnętrznych jak i osób trzecich.

Uzyskanie wytycznych

Jeśli budynek jest zabytkowy niezbędne jest uzyskanie wytycznych od konserwatora zabytków; bez tych wytycznych niemożliwe jest działanie zmierzające do rewitalizacji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwolenie na budowę i porozumienia ze wspólnotami mieszkaniowymi

Obligatoryjne jest uzyskanie zgody na przeprowadzenie prac budowlanych i ustalenie harmonogramu prac z właścicielami lokali, które zostały już wyodrębnione w nieruchomości budynkowej.

Rozpoczęcie prac budowanych

Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, inwestor rozpoczyna prace.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

potwierdzającego wykonanie rewitalizacji zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami i zezwalającego na korzystanie z budynku zgodnie z zamierzeniem budowlanym inwestora.

Sprzedaż mieszkań

Odnowione mieszkania sprzedawane są osobom cecniącym nieprzemijające piękno zabytkowych budynków.